M&A-försäkringar
allt populärare

Försäkringskostnad

Att försäkra sig mot garantibrister har på kort tid blivit en vanligare företeelse vid nordiska företagsöverlåtelser. M&A-försäkringar har dessutom blivit billigare och processen enklare, enligt försäkringsmäklaren JLT Risk Solutions AB.

Alexander Qvennerstedt, partner på JLT.

Alexander Qvennerstedt, partner på JLT.

– Vi har jobbat intensivt de senaste åren för att introducera försäkringen till flera olika intressenter: industriella och finansiella köpare och säljare samt deras juridiska och finansiella rådgivare kombinerat med att vi också marknadsfört Norden hårt till internationella försäkringsgivare vilket lett till en likvid marknad med flera alternativa riskbärare säger Alexander Qvennerstedt, partner på JLT. Och fortsätter:
– Det här är en produkt som växer dramatiskt. Vi har gjort försäkringslösningar till transaktioner med ett underliggande värde överstigande 15 miljarder kronor under första halvåret 2013.
JLT är del av en av världens största försäkringsmäklare, det på Londonbörsen noterade Jardine Lloyd Thompson Group plc. I Sverige har bolaget vuxit snabbt, från att bara för några år sedan endast varit några anställda till att i dag vara 40 personer med kontor i Stockholm och i Oslo.

Försäkrar okända fel
Mergers & Acquisitions Insurance, M&A-försäkring, är ett samlingsbegrepp för försäkringslösningar i samband med förvärv, fusioner, uppköp eller försäljning av bolag eller tillgångar. Traditionellt sett lämnar säljaren ett antal garantier om att företaget har de egenskaper som man uppgett vid försäljningen. Till exempel avseende bokföring, miljöaspekter, immateriella rättigheter och skatt. Om köparen trots sedvanlig företagsbesiktning efter tillträdet finner brister i dessa garantier riktar köparen krav mot säljaren.
Med hjälp av en M&A-försäkring kan säljaren ställa garantierna vid försäljningen men behöver inte ansvara för dem, utan ett försäkringsbolag träder i dennes ställe vid garantibrott. Säljaren kan därmed erhålla hela köpeskillingen vid tillträdet och helt undvika escrowarrangemang eller krav att ställa annan säkerhet under garantiernas löptid. Vidare är självfallet risken till följd av garantibrist transfererad till försäkringsgivaren.
En av de första, och fortfarande en av de största, transaktionerna täckt av en M&A-försäkring i Sverige gjordes av JLT:s VD Henrik Rydén år 2000 och sedan dess ökar kontinuerligt användandet och kännedom om produkten.
– Vi arbetar fortfarande med att uppmärksamma parterna i en transaktion och deras rådgivare om att det är ett välfungerande instrument. Norden är en attraktiv marknad för försäkringsgivare som attraheras av den höga internationella standard avseende genomlysning och den väl fungerande process som finns i Norden vid företagsöverlåtelser. Detta leder i sin tur till en låg skadeprocent, säger Hans Swolin.

Hans Swolin, partner på JLT.

Hans Swolin, partner på JLT.

Bättre skydd i M&A-försäkring
Under andra halvan av 2000-talet var marknadspenetrationen för försäkringsformen runt 1-2 procent av sammanlagda företagstransaktioner. Premierna var då väsentligt högre än i dag. I takt med att M&A-försäkring fått större genomslag, inte bara i Norden utan även internationellt, så har priset reducerats kraftigt. Produkten har också blivit mer lättillgänglig och processen är förenklad.
I dag bedömer Alexander Qvennerstedt att marknadspenetrationen för den här typen av försäkring är omkring 10 procent. Försäkringsgivarnas riskaptit och förmåga att matcha köpares och säljares förväntningar och krav är också enligt honom mycket bättre i dag än för bara tre-fyra år sedan, vilket innebär att det blivit lättare för parterna att enas om en normal garantikatalog och samtidigt kunna veta att den är försäkringsbar.
– Det här leder i sin tur till en positiv spiral för försäkringsbranschen eftersom underwriters diversifierar sin portfölj med stigande volymer. Ju fler försäkrade affärer som genomförs, desto mer kan vi fortsätta att utveckla och förbättra produkten, säger Hans Swolin.
Det finns flera infallsvinklar i en M&A-försäkring. Företrädesvis kan det handla om ett medel att åstadkomma en ren exit för säljaren. Detta i fall då säljaren inte kan eller vill lämna garantier som köparen känner sig bekväm med. Vidare kan M&A-försäkring användas som ett alternativ till sedvanliga escrow-arrangemang. Ett escrow-upplägg är normalt aldrig en kostnadseffektiv lösning då alternativkostnaden för de låsta pengarna är långt större än premiekostnaden på 1-1,5 procent på försäkringsbeloppet.
– Utöver en finansiellt effektiv lösning transfererar man även risk ur transaktionen till utomstående part vars affärsverksamhet är att vara riskbärare, avslutar Alexander Qvennerstedt.

JLT Risk Solutions
Jardine Lloyd Thompson Group plc omsätter närmare 900 miljoner GBP, har över 8000 anställda och har kontor i mer än 35 länder. Genom JLT Network finns samarbetspartner i ytterligare 90 länder.
I Norden är huvudområdena försäkringsförmedling för brotts- och ansvarsrelaterade risker, kreditrisker och politiska risker samt entreprenad- och life science-sektorerna. Bolaget har även en särskild verksamhet för affinity och för försäkringslösningar i samband med företags­överlåtelser (M&A-försäkring).

www.jltrisk.seJLT Risk Solutions AB
Jakobsbergsgatan 7
111 44 Stockholm
Tel: 08-442 57 30
www.jltrisk.se
www.jltgroup.com

Kommentarer inaktiverade.