Ökad forskning om riskkapital

Text: Sandra Ahlqvist

Per Strömberg, professor med inriktning på riskkapital på Handelshögskolan i Stockholm.

Per Strömberg, professor med inriktning på riskkapital på Handelshögskolan i Stockholm.

På Handelshögskolan i Stockholm är riskkapitalbranschen på agendan i allra högsta grad. Här bedrivs en hel del forskning om private equity, ett forskningsområde som fortfarande är i sin linda men som breddas allt mer för varje år.

Per Strömberg är professor med inriktning på riskkapital på Handelshögskolan i Stockholm.. Han har en gedigen bakgrund inom området och har bland annat forskat på University of Chicago om venture capital och buy-out.
– I slutet på 1990-talet var riskkapitalism ett ganska nytt ämne, men idag har det forskats en hel del, i synnerhet kring hur riskkapital som ägarform påverkar företag och ekonomi.
Studier utförda i flera länder och branscher har undersökt hur riskkapitalism påverkar ekonomin ur ett makroperspektiv och generellt sett visar sig ett aktivt riskkapitalägande ge högre tillväxt i de områden som undersökts. I olika skepnad kan det enligt Strömberg innebära vissa risker men ur ett övergripande perspektiv tycks det dock vara en ägarform som adderar värde till företaget och fyller en viktig funktion i ekonomin.

Förbättrad kvalitet inom välfärd
Strömberg har på senare tid intresserat sig för riskkapitalägande inom välfärden; bolagen har visat sig vara skickliga på att maximera aktieägarvärdet men många frågar sig om det finns en motsättning mellan aktieägarvärde och kundvärde.
– Utgångspunkten är ofta att bolagen tjänar pengar på att sänka kvaliteten. Utifrån detta har flera mastersstudenter här på Handelshögskolan under min handledning fokuserat sina uppsatser kring just det här området. Med hjälp av statistik och olika kvalitetsmått från Skolverket kunde studenterna 2011 visa på att flera av måtten faktiskt förbättrats efter att riskkapitalägare gjorde sitt inträde, bland annat i form av högre lärartäthet och fler studenter behöriga till högre utbildning. Det tydde alltså inte på att lönsamheten uppnåddes på bekostnad av kvaliteten i skolan.

Mer forskning angeläget
En liknande studie utfördes nyligen kring äldrevården men här saknades liknande statistik:
– De senaste åren har man ryckt upp sig och bland annat utfört brukarundersökningar utifrån ett antal kvalitetsparametrar, men det är märkligt att sådant inte infördes i samband med privatiseringarna. Trots bristen på långsiktigt underlag kunde de studenter som utförde studien visa att den största skillnaden mellan boenden med olika ägandeformer var att de riskkapitalägda uppnådde en bättre finansiell effektivitet. Det fanns däremot ingen statistiskt signifikant skillnad vad gällde de flesta kvalitetsmåtten.
Strömberg poängterar att det sista ordet inte är sagt ur ett forskningsperspektiv, men hittills pekar resultaten inte på att riskkapitalbolagen är sämre ägare, snarare tvärtom.
– Det är viktigt att tänka långsiktigt och invänta mer forskning innan man driver igenom beslut på politiskt håll. Än finns det mycket att lära, avslutar han.

Kommentarer inaktiverade.