Riskkapital som gör samhällsnytta

Text: Christina B. Winroth

Foto: Anders G Warne

Foto: Anders G Warne

Med Ädelreformen 1992 fick kommunerna i Sverige ett samlat ansvar för de äldres vård och omsorg, samt för personer med funktionsnedsättning. Reformen öppnade vägen för enskilda kommuner att ta hjälp av privata utförare för att axla ansvaret. När Attendo kom ut till försäljning 2006, såg IK Investment Partners (IK) återigen ett tillfälle att investera i vårdsektorn.

När Attendo, en pionjär inom äldreomsorg på entreprenad i Sverige, kom ut till försäljning, identifierade IK – tidigare Industri Kapital – möjligheten att bidra med nya idéer och utveckling till en historiskt sett statisk sektor med offentliga monopol. Det tillsammans med ett ökande vårdbehov, drivet av den demografiska utvecklingen med en växande andel äldre, var viktiga skäl för IK:s fonder att utöka engagemanget i vårdsektorn.
Redan innan beslutet att investera i Attendo togs, hade IK identifierat Finland som ett område där vårdsektorn stod inför stora utvecklingsmöjligheter.
– I jämförelse med Sverige är äldreomsorgen i Finland föråldrad och det råder en större brist på vårdboenden för de äldre. Inslagen av långvårdsliknande verksamhet är fortfarande betydande. Ett av Attendos stora bidrag är att ersätta dessa verksamheter med moderna vårdboenden där kommunen köper vårdplatser, säger Helena Stjernholm, IK:s Sverigechef.
I Finland står Attendo för hela risken samt ansvarar för uppstart och drift. Det sker även i Sverige.
– Situationen i Sverige är bättre, men det finns fortfarande köer till särskilda boenden på vissa ställen. Ur ett samhällsperspektiv tillför vi genom våra fonders investering i branschen, ny kapacitet. Men inte bara fler platser, utan även vårdmöjligheter i nyare byggnader, då de svenska vårdhemmen i många fall är ganska gamla.

Helena Stjernholm, Sverigechef, IK Investment Partners.

Helena Stjernholm, Sverigechef, IK Investment Partners.

Kvalitetsfokus
Under den tid som IK ägt Attendo har bolaget varit mycket framgångsrikt. Den organiska tillväxten har varit hög och allt fler kunder har valt Attendo som utförare. Med hjälp av förvärvet av det finska bolaget MedOne 2007, och ett antal mindre förvärv i Norden, har Attendo under sex verksamhetsår fördubblat sin personalstyrka – från 7000 till 15000 – och ökat sin omsättning från tre till nästan åtta miljarder kronor.
I den plan som presenterades för investeringskommittén hösten 2006 fanns inget kostnadsbesparingsprogram. I stället lades fokus på tillväxt samt på att utveckla de interna processerna och bolagets strukturkapital, där dokumentering av processer, bransch- och marknadsinformation sattes i blickfånget.
– Oavsett om det handlar om finansiell, kvalitets-, brukar- eller personalorienterad dokumentation och uppföljning, är det a och o för att kunna driva en kvalitativt bra verksamhet, vilket i sig är en förutsättning för att kunna växa. Det är också mycket viktigt att bygga en stark och sund kultur i bolaget.
Målet är att skapa en god miljö för vårdtagarna, men även för medarbetarna.
– För att vara en attraktiv vårdleverantör, och en attraktiv arbetsgivare, måste vårdtagare och medarbetare vara i fokus i allt vi gör.

Best practice
Eftersom Attendo har många medarbetare som kommer från kommunal verksamhet, finns det många personer som kan vittna om både likheter och olikheter mellan vård i privat respektive offentlig regi.
– Genom en ökad rörlighet i tjänstesektorn mellan olika typer av vårdgivare, kommer ”best practice” att spridas och tillföra hela verksamhetsområdet nya influenser och idéer till förbättring. En god kunskapsöverföring ger en bättre vård för alla.
En annan fördel med privata aktörer inom välfärdssektorn är enligt Helena Stjernholm att kunskap från andra branscher kan tillföras vårdsektorn.
– När det kommer in sådana som vi, eller andra typer av privata ägare, sätter vi samman en styrelse som inkluderar personer med erfarenheter från andra branscher. Det bidrar ofta till nytänkande och skapar förutsättningar för en god lärprocess. Tillsammans med personer med en gedigen erfarenhet från vårdsektorn kan denna konstellation frambringa helt nya sätt att bedriva verksamhet, fastslår Helena Stjernholm.

Kommentarer inaktiverade.